Telegrafické zprávy
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024v pátek 31. května 2003v úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024v úterý 27. února 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

Varšava, 25.září 1905 (Tel.tisk.kanc.) V kampani proti předsedovi polského, ryt. Jaworskimu, vystoupila nyní "Gazeta Narodowa" s návrhem, aby vzhledem do nejasné politické situaci byla svolána k nejdříve valná schůze polských poslanců zemských, která by jednala o poměrech na říšské radě a postupu klubu polských poslanců říšských. Proti tomuto návrhu vystupuje velice energicky "Przeglad", jenž tvrdí, že země nepřeje si, by Jaworski nahrazen byl ve správě polského klubu dotěrnými a ctižádostivými agitátory.

Z Berlína, 26.listopadu 1904 (Tel.tisk.kanc.) Jsou řemesla, kde výroba se neobejde bez většího hluku a hřmotu, jsou jiná, jež působí nepříjemný zápach a kouř. Provozování některých živností nelze směstnati na úzký prostor, nýbrž jest třeba volného, širokého prostanství, k jiným jest třeba různých vedlejších a pomocných místností atd. Tyto zvláštní poměry pak ovšem nedostatek dílen při takových živnostech ještě zvyšují.

Z Prahy, 25.září 1904 (Tel.tisk.kanc.) V neděli o půl 7. hodině večer vyšel od Záloženského domu slavnostní průvod zahájený městskou radou s p. drem. Joklíkem, starostou města, v čele. Ve středu obecního zastupitelstva kráčel p. dr. Pluhař, advokát z Brna, slavnostní řečník.

Z Bělehradu, 25.září 1904 (Tel.tisk.kanc.) O novém roce vyměněny byly mezi císařem Františkem Josefem a králem Petrem tyto depeše: Král Petr telegrafoval císaři rakouskému: Prosím Vaše Veličenstvo, abyste přijal k změně roku moji gratulaci a mé nejsrdečnější blahopřání zdaru Vaší vznešené osobě i Vašim národům. Císař František Josef odpověděl: Z celého srdce a nejlepší blahopřání Vašemu Veličenstvu projevuje, děkuji za Vaše blahopřání k změně roku!

z Říma, 3.března 1904 (Tel. tisk. kanc.) "Messagero" sděluje, že italská vláda navrhne generála Pittaluga za velitele četnictva v Makedonii.

z Melbourne, 3.ledna 1904 (Tel. tisk. kanc.) Reuterova kancelář oznamuje: Chamberlain poděkoval ministru spolkových států za pozvání, aby navštívil Austrálii, při čemž prohlásil, že sice uznává výhodu takové návštěvy, leč že je mu v nynější době nemožno, aby se na delší čas vzdálil z Anglie, doufá však, že v době ne příliš dlouhé bude mu lze použíti tohoto pozvání.

z Londýna, 2.ledna 1904 (Tel. tisk. kanc.) Přehled o příjmech za čtvrtletí 31. prosince končící, vykazuje proti témuž období minulého roku menší příjem o 2,631.937 liber Sterlingů. Veškeré zdroje příjmů vykazují menší výnos, hlavně pošty. Menší příjmy jsou hlavně nádledkem snížení zdanění.

z Washingtonu, 31.prosince 1903 (Tel. tisk. kanc.) Reuterova kancelář oznamuje: Došla sem zpráva, že Německo ve všem tichu, ale se vší rozhodností usiluje, aby získalo skladiště uhlí na sv. Tomáši v dánské západní Indii. Dlužno ale vyčkati potvrzení této zprávy. K tomu prohlašuje Wolfova kancelář: Zpráva, že Německo zamýšlí získati na sv. Tomáši skladiště uhlí, jest jako všechna dřívější podobná tvrzení zcela bezpodstatná.

z Ostravy, 9.října 1903 (Tel.tisk.kanc.) Uprostřed náměstí upravena byla rozsáhlá řečnická tribuna, vyzdobena prapory v náodních barvách. Sem vystoupil pan dr. Pluhař a věcnou, srdečnou, neafektovanou řečí vysvětlil význam Husův pro nás a naši dobu. Co na Husovi ctíme jest jeho ryzí, neochvějný karakter a zásluha jeho, že povznesl rozum za nejvyšší kritérium jak ve věcech víry, tak i vědy oproti dosud dominující autoritě římského papežství

Z Berlína, 22.září 1903 (Tel.tisk.kanc.) Říšksý zákon ze dne 8. července 1902 č. 144 ř. z., jímž byly poskytnuty daňové úlevy pro zdravé levné byty dělnické, jest dozajista významným pokusem na poli zákonodárství sociálně-politického. On směřuje nejen ku povznesení hospodářských a zdravotních poměrů dělnictva, nýbrž i ku řešení, třeba dosud jen způsobem jednostranným, bytové otázky vůbec, která v poslední době stává se palčivým problémem našich velkých měst.

Z Vídně, 1.ledna 1903 (Tel.tisk.kanc.) Časopisy pojednávají o včerejších řečech při novoročním přání v klubech maďarských stran. Poukazují k tomu, že řeči ve mnohých směrech způsobily jasnou situaci: Szederkenyiova skupina bude pokračovati v obstrukci a vláda nezmění svou dosavadní methodu boje.
Sklamáním však jest, že ministerský předseda Tisza nepronesl žádného programu akce pro nejbližší dobu. Též je nápadným, že hr. Tisza nejen vyjádřil se s uznáním o chování se Košutově a o jeho návratu k normálnímu způsobu politického boje, nýbrž že též jeho výroky o Szederkenyiho frakci, která ještě trvá v obstrukci, byli dosti mírné.

Z Peští, 1.ledna 1903 (Tel.tisk.kanc.) Přijímaje novoroční blahopřání svých přátel vůdce obstrukční frakce posl. Szederkenyi kadl důraz na nutnosti pokračování v obstrukci. Řeč jeho přijata byla s jednomyslným souhlasem.

Vídeň, 10.prosince 1902 Dne 2. prosince 1902 usnesla se vídeňská obecní rada, dáti katolickému školskému spolku na rok 1902 subvenci v obnosu 7000 kor. Proti tomuto usnesení podal člen obecní rady Orel stížnost k správnímu soudu, žádaje za jeho zrušení. O stížnosti jednáno bylo včera a táž byla po několikahodinové debatě zamítnuta jako neodůvodněná.
Čtěte na straně 1.

21.prosince 1900

15.prosince 1900 Dnes vyšlo nové dvojalbum "zapomenutých věcí" DJC "Posel světla a další cimrmanovské texty, na které se nedostalo". Obsahuje raritní dosud nevydané nahrávky Divadla Járy Cimrmana!

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši